Itt a nem nemes és egyben zsidó őseimről szándékozok anyagokat közreadni.

A legfontosabbak a nagyszüleim: Várkonyi (Waldmann) Lajos és Rosenthal Szidónia.

 

Várkonyi (Waldmann) Lajos István (Yitzhak)

VarkonyiLajos Sandorral

* Budapest VI., 1918. ápr. 8. † Budapest XIV., 2003. ápr. 26.

Tem. : Budapest, Kozma utca 121. parcella, 3. sor, 1. sír.

Névmagyarosítás: Waldmannról Várkonyira történő névmagyarosítás a 45255/1975 BM engedéllyel 1945. 08.10. napján történt.

Iskolái:

1920-1928 között Újpest, Viola utcai Általános Iskola.

1928-1936 között az Újpesti M. Kir. Állami Könyves Kálmán Gimnázium (IV. kerület Tanoda tér 1.).

Önéletrajza szerint a gimnáziumi években a tanári kartól pénz, ruha, és könyv segélyt kapott és évi 3-3 ta­nítványt, akiket 30-36 pengő/hó díjazás ellenében tanított. Vagyoni viszonyokra jellemző, hogy 1934.09.05.-én Újpest város jegyzőjéhez kellett fordulnia tanszersegélyért.(BFL. V.675/C; 47.159/1934.sz.)

Tanulmányi eredményei miatt végig tandíjmentes volt, az 1929-1930-as évben az Újpesti Közművelődési Kör 10 koronás aranyát kapta tanulmányai díjaként (társakkal).

1932.02.13-14. között a budapesti tornaversenyen a II. korosztályban 1 díjat nyert csapatban.

1933.11.26.-án a MOTESZ tornaversenyén vasjelvényt érdemelt ki.

1934.12.15.-én a MOTESZ tornaversenyén bronzjelvényt kapott.

A gimnázium Sportkörének VIII. osztályban titkára volt.

Egyes iratok szerint 1936- (valójában szerintem 1938.09.09.) -1940.03.09. között a Szentkirályi utcai Tanoncisko­lában segéd képesítést kapott.

1947.01.15. napján Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara műszerész mester képesítését kapta.

1949-1952. között a Budapesti Műszaki Egyetemen folytatja tanulmányait.

1952.10.03. napján a Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki Kar Rádiós Szakán diplomázott (1949-1952, diploma 565-1952-R.II./07), és 1952.10.10. napján Híradástechnikai Hadmérnök kiegészítő vizsgát tett.

1969-1971 között elvégezte a MSZMP Budapesti Bizottsága Marxizmus-Leninizmus Egyeteme Szoc. Pol. Szakát.

Foglalkozása: „(villamos)mérnök”

II. Világháború:

Munkaszolgálat tartama, időszakok (összesen több mint három és fél év): 1940.08.20.- 1943.09.01., 1944.04.25.- 1944.12.24., (négyszer szökött meg).

1944 augusztusban született Sándor fia (lásd.: 4.).

1944 Karácsonykor beszökött a Pesti Gettóba, ahonnan feleségével és Sándor nevű fiával 1945.01.18.-án szabadult.

1945-ben, mint túlélőt írták össze, nyomtatásban lásd.: Counted Remnant 1231 oldal (kiadta: World Jewish Congress, 1946).

II. Világháborús történeteket azok szörnyűségei miatt nem közlök, kivéve egy példát, mely mutatja az ese­mények jellegét: 1944-ben (időpontot nem tudom beazonosítani) Szegedről jöttek fel a munkaszol­gálatosok (ő is), amikor Kecskemét környékén leparancsolták őket a teherautóról és az árokpartra állították őket. A géppuskát felállították velük szemben, a géppuskás befeküdt a fegyver mögé, amikor is ezen a telepített állomáson éppen telefonhoz hívták a géppuskást vagy a parancsnokot. Ahogy felállt a gép­puskás, a kivégzésre váró munkaszolgálatosok megrohantak egy háromkerekű teherautót, felmásztak rá és elmenekültek Budapest felé. Egy telefonhíváson múlt Waldmann Lajos élete.

Katonaság:

A XIV kerületi Kiegészítő Parancsnokság századosa, Néphadsereg tagja a Honvédelmi Minisztérium állo­mányában.

Állományban szolgált: 1952.10.11.-től 1957.05.11. között.

Tartalékos állományban szolgált: 1957.05.12.- 1957.05.28. között.

Leszerelve: 1957.05.28. (a teljes Néphadsereg tartalékos állományának megszüntetése során).

Nyelvek:

Orosz középfok – Idegennyelvi Továbbképző Intézet 2540/1969

Emellett (nyelvizsga nélkül?): angol, német, olasz, latin, ógörög és héber nyelveken beszélt.

A KFKI belső anyagai szerint olaszul és németül beszélt, angolul olvasott.

Párt – és szakszervezeti tagság: 

1945-1947 között SZDP, majd MKP-MDP tagja, 1957-től az MSZMP tagja.

Központi Fizikai Kutató Intézetben betöltött párt-és egyéb funkciók:

KFKI pártszervezet titkára, majd a KFKI Pártbizottság tagja, 1960-tól KFKI III. alapszervezet párttikára, 1962-től KFKI Fegyelmi Bizottság elnöke

Munkahelyek:

1936.09.01.-1938.03.01. között mint „tisztviselő” dolgozott (nem tudni mi lehetett ez), közben a Müller és Fehér cégnél segédraktáros volt havi 40 pengő fizetésért.

1938-től a Magyar Philips Művekben műszerész-tanonc.

1940.03.04.- 1945.04.01. között munkaszolgálatos.

1945.04.01.-1945.04.20. között a Magyar Philips Művek Rt. állományában műszerész-segéd, majd mű­szerész. (Valójában a munkaszolgálat alatt volt segéd, de itt követhetetlenek a pontos események.)

1946-1948 között önálló kisiparos, közben mestervizsgát tett rádiójavításra, majd bérmunkákat végzett villanyszerelő mestereknek.

1948.11.16.-1949.09.01. között a Könnyűipari Minisztérium előadója.

1949.09.01.-1950.09.20. között a Munkaerőtartalékok Hivatala előadója.

1952.10.11.-1957.05.28. között a XIV kerületi Kiegészítő Parancsnokság (tartalékos ?) századosa, a Nép­hadsereg tagja a Honvédelmi Minisztérium állományában, közben (1952-1954 között) a KFKI atomfizikai osztály tudományos munkatársa, majd a Haditechnikai Intézetben hadmérnök (1954-1955).

1956.01.01.-1977.06.30. között Központi Fizikai Kutató Intézet (1121 Budapest, Konkoly Thege u. 28-33.) munkatársa, majd idővel reaktor főmérnök, műszaki-gazdasági vezető (azonosító szám: 01749) –lásd alább-

Nyugdíjasként:

MTA KFKI műszaki tanácsadója 1983.10.01.- 1984.03.31. között, főmunkatársa 1988.02.01.-1990.12.31. között.

Munkával töltött és a nyugdíjazáskor elismert időszak: 1936.07.15.-1977.06.30. közötti 37 év 52 nap.-

KFKI-nál betöltött funkciók,és a KFKI-val összefüggő tagságok és beosztások

1956. tavaszától 3 hónap reaktortechnikai tanfolyamon vett részt Moszkvában, majd visszatérte után a Reaktor Üzem Vezérlőtermi Csoportjának vezetője lett. (1956. októberében is ebben a pozícióban volt. Az 1956. eseményekben egyik oldalon sem vett részt.)

1959.10.23. napjától az Országos Atomenergia Bizottság Atommag-technikai Tanfolyamának igazgatója.

1959.11.01. napjától a Reaktor Üzem osztályvezető-helyettese (főmérnök-helyettes).

1960.06.01. napján igazolják a KFKI-ban, hogy „fontos és bizalmas munkakört betölthet” a Magyar Forra­dalmi Munkás-Paraszt Kormány az 1093/1957.XII.28. sz. Korm. Rendelet alapján.

1961-1965.01.13. között KFKI önálló aspiránsa.

1962.04.03. napjától a Reaktor Üzem vezetője (jóváhagyja az MSZMP PB 1962.03.29.-i ülése).

1968.09.26.-1973.01.24. között a Reaktorkutatási Tudományos Tanács tagja.

1969.01.01. napjától a KFKI tudományos osztályvezetője.

1971.01.19. napjától a PB. Melletti Oktatási Bizottság tagja.

1973.01.24.-1976.06.27. között az Atomenergiakutatás Tudományos Tanács tagja.

1973.11.07.- 1977.03.28. között a KGST atomenergia békés felhasználásával foglalkozó Állandó Bizottságá­ban képviseli Magyarországot (tudományos műszaki koordinációs tanács) Kinevezte: KGST Atomenergia Állandó Kormánybizottság.

1983.10.01.-1984.03.31. között műszaki tanácsadó.

1988.02.01.-1990.12.31. között főmunkatárs.

Hivatalos utazások (OAB=Országos Atomenergia Bizottság)

1956 tavasz             Moszkva           reaktorkutatási képzés

1958 január             Olaszország

1959 8 nap               Varsó               OAB tanulmányút

1960 4 nap               NDK                 OAB tanulmányút

1960 8 nap               Lengyelország   OAB tanulmányút

1961 11 nap             Bukarest           OAB tanulmányút

1962 április 5 nap     Drezda             reaktor-konferencia

1963 13 nap             Szovjetunió       OAB konferencia          

          9 nap             Csehszlovákia   OAB konferencia

1964   7 nap             Románia            OAB konferencia

1965. április             Obnyinszk         SZU reaktorhoz új típusú fűtőelem kiválasztása, és szerződéskötés

1966.01.03.-tól 7 nap            Szovjetunió       konzultáció az új típusú fűtőelemmel kapcsolatban

1966.11.21.-től 5 nap            Drezda             hűtőtechnika-téma OAB

1967.03.05.-től 5 nap            Drezda             reaktor rekonstrukció-téma OAB

1967.09.24.-től 6 nap            Prága               Jubileumi ünnep OAB

1967.10.30.-tól 6 nap            Drezda             tanulmányi út

1968.12.15.-től 7 nap            Varsó               konferencia

1969.09.29.-től 8 nap            Drezda             tanulmányi út

1970.10.03.-tól 7 nap            Uljanovszk        KGST konferencia, ahol előadást tart és a záróbeszédet tartja

Ezeken túl más utazásai is voltak, azonban ezeket az utazásokat nem sikerült hitelt érdemlően azonosítani.

Kitüntetések:

Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa         1960.03.24. napján „A Szocialista Munkáért Érdemérem”

OAB (Országos Atomenergiai Bizottság)         Elnöki Jutalom  1964

Magyar Tudományos Akadémia                     Elnöki Jutalom 1967.11.07.

„25 Éves Jubileumi Jutalom”                              1968.11.07. Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa

        1970.04.04. XX-2/12/70 3331 számon

„A Felszabadulási Jubileumi Érdemérem”        Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa 

                                                                  1975.04.04. V-21/3/75 E.T. 1252 számon

„Munka Érdemrend” ezüst fokozata

(Valójában a legmagasabb fokozatra volt felterjesztve, de személyes és politikai ellentétek miatt – mivel kritikusan szemlélte a szocializmust – ezt a fokozatot kapta meg. Nem nevezem meg, ki volt az, aki a kitüntetés magasabb fokozatának odaítélését megakadályozta.)

20 éves törzsgárda tag                                 1975

25 éves törzsgárda tag                                 1976

Publikációk:

Megtalálhatóak például: MTA Könyvtára, KFKI Könyvtára, BME Könyvtára, Debreceni Atomkutató Intézet Könyvtára

Példák:

1954 KFKI-közlemények: Ionforrások vizsgálata,

1958 Természettudományi Közlöny:420MW-os szovjet atomerőmű ismertetése, Energiagazdasági Tudo­mány Egyesület jegyzete: Reaktorok vezérlésének alapja

1959 Természettudományi Közlöny: Magyar Kisérleti Atomreaktor ismertetése

Említik pl.: Jéki László: KFKI. Arteria Studio, Budapest, 2001; Magyar Elsők (Kossuth Kiadó, 2006; az első atomreaktorunkról szóló részben említik)

Lakóhelyek:

1945 előtt, lásd Waldmann Móric Mózes (16) fejezetében írottakat

1945.05.09.-1949 között Budapest VII. Garay utca 34.

1949-1960.12.22. között Budapest XIV. Mexikói út 43. (fél év kitérő 1959-ben a XII. Normafa úton a KFKI lakótelepen).

1960.12.23.-1991.02.07. között Budapest II. Keleti Károly utca 2. VI. emelet 2., Tel.: 369-095

1991.02.08.-tól 2003.04.26. között Budapest VI. Hajós utca 26/a. I. emelet 1., Tel: 312-1918

Szabadidő:

2025 Visegrád, Lepence Völgy, Holló utca 2. szám alatti telek és hétvégi ház.

Eredetileg UTE majd MTK szurkoló volt.

A Tiszti Klubba járt feleségével, amíg aktív állományban volt (1957 májusa).

Kedvenc étele volt a pálpusztai sajt és a köménymagos leves, paprikáskrumpli és a cukros-édes gom­baleves.

Egyebek:

Pécsi Uránbánya vezetőjének ki akarták nevezni, de elutasította a kérést.

Idézet a „Kétezer gondolat 2000 kapujában” című könyvből (Klisé Könyvkiadó-1999)

 Üzenet a III. évezred részére

Az egyik megoldandó feladat az energia biztosítása. Az olajból termelt energia az olaj kifogyása miatt folyamatosan elfogy, az atomenergia termelése során pedig súlyos problémaként jelentkezik a sugárzó anyagok hosszú idejű tárolásának megoldása és az üzemzavarok lehetősége. Új energia­forrásként tekinthető a jelenleg csekélyen alkalmazott napenergia globális elterjesztése és a szolgál­tatás megszervezése. Ezt az energiaforrást kell tökéletesíteni már a III. évezred elején. Új technológiai és technikai megoldásokat kell találni a tudományos és gyakorlati szakembereknek a Föld energiaellátása számára.

          Várkonyi Lajos reaktormérnök

DNS-vizsgálatok:

Mitokondriális DNS vizsgálat során Várkonyi (Waldmann) Lajos a Velda-klán tagjának minősült. Y-DNS vizs­gálatának eredményeit lásd.: 128. sorszám alatt Waldmann Mártonnál.

Különlegesen zárkózott, magát keményszívűnek mutató mérnökember volt, aki elfojtotta érzelmeit, talán mert a gyerekkori szegénységét, valamint családjának teljes kiirtását nem tudta feldolgozni. A maga módján azonban mégis kifejezte szeretetét és megbecsülését, aki ismerte őt, tudta, hogy mikor mit mond. Mind­emellett az egyik legokosabb ember volt, akit ismertem (ti.: a szerző), úgy reál, mint humán tekintetben. Ha más családba születik, és indíttatása is meglett volna, talán megengedhető a szerzőnek azt állítani, hogy Teller Ede, Szilárd Leó szintjére is eljuthatott volna. Egy apróság: amikor Rómába ment a háború után előadást tartani atomenergia témában, a II. Világháború előtt tanult latinjára építve három hét alatt tanult meg olaszul, majd az előadást gond nélkül meg tudta tartani, és elboldogult a nyelvtudásával a hétköz­napokban is. Nyolcvan év fölött is visszaidézte hibátlanul a hetven évvel korábban tanult verseket, idéze­teket. Mindemellett olyan kitűnő fizikai adottságai voltak, hogy amennyiben felesége nem hal meg előtte, akár száz évet is megélhetett volna. (Csupán egyik szemét tette tönkre idős korára az izotópos besugárzás, amit munkája során elszenvedett) Vallásos soha nem volt, azonban élete utolsó éveiben –felesége halála után- hangot adott annak, hogy zsidónak született és akként is kíván meghalni. Mivel felesége elötte ment el, azután már nem akart élni.

Sírkő:

2005.06.14.-ről 15.-re virradó éjjel, feleségével közös sírját meggyalázták a Kozma utcai temetőben százharminc több másik sírral együtt. A sírjukról a képek a napilapokba és a hírműsorokba is bekerültek, mivel az az egyike volt azoknak a síroknak, melyeket a legbarbárabb módon törtek össze és dúltak fel. Csak azért teszem itt közzé a hírműsorba is bekerült sírt, hogy legyen elé bizonyíték arra, ami valóban megtörtént.

bscap007

A család ezután helyreállította a sírt, mely azóta sértetlenül őrzi örök álmukat.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Nagyapám Budapesten ( VII. kerület) 1943. november 23-án  (polgári esküvő) és Nagyszöllősön (ma Ukrajna),  1943. december 19-én (zsidó esküvő) vette feleségül Nagyanyámat.

Rosenthal Szidónia (Cluvi)

Szidi mama

* Nagyszöllős, 1922. márc. 4. † Budapest XIII., 2000. júl. 13.

Tem. Budapest, Kozma utca 121. parcella, 3. sor, 1. sír

Iskolák:

Nagyszöllősön orosz iskolába járt, négy elemit és két polgárit végzett, édesanyja korai halála akadályozta a további tanulmányait. Mint legidősebb gyermek (és lány) látta el a háziasszonyi feladatokat addig, míg apja újra nem házasodott. Édesapja órás üzletében segédkezett gyermekként. Gyermekkori fényképe (Fischer Eszter nagyanyjával együtt) megtalálható a „Berehov-Beregszász Zsidósága Képekben” című könyvben (Berehovo-Beregszász és környéke zsidóságának köre, Tel-Aviv-Natanya, Izrael, 5749-1989; 106. old.; szerk. Johoshua Halevy)

II.Világháború:

1944.06.25.-től 1945.01.18. között 208 napon át gettósítva volt.

1945-ben összeírták, mint túlélőt: Counted Remnant 1232 oldal.

II. Világháborús történeteket inkább nem közlök.

Munkahely:

1940-1942. között segédmunkás, sajnos nem állapítható meg a munkavégzés helye.

1942.05.04.-1943.05.28. között Adler Izsó fehérnemű készítőnél varrónó a VIII. kerület Budapest, József körút 30. szám alatt.

1942.06.31. napján költözött Budapestre, nagybátyjához, Bárdos Mórhoz a XIV. kerület Budapest, Kerepesi út 38. II. emelet 22. szám alá, itt házimunkában segédkezett.

1943.07.19.-1943.09.04. között Fritsch Pálné női szabó mesternél varrónő a VII. kerület Budapest, Garay utca 32. 1. emelet 10. szám alatt.

1951.02.10.-1951.08.20. között a Telefongyár Nemzeti Vállalat (XIV. kerület Budapest, Hungária körút 126-132) szervezésében „elektromos átképzésben” vett részt, így műszerész lesz.

1951.09.10.-1953.04.15. között a Rádió és Filmtechnikai Szolgálatnál (XIV. kerület Budapest, Szabó Jó­zsef utca 12.) dolgozik.

1953.09.15.-1956.08.31. között a MTA Méréstechnikai Műszerügyi Intézetében dolgozik.

1958.09.12.-1958.10.01. között az FM Mezőgazdasági Kiállítási Irodájában pénztáros (X. kerület Buda­pest, Albertirsai út)

1959.04.06.-1959.11.22. között a MTA Műszaki Fizikai Kutatóintézetében technikus (V. kerület Budapest, Martinelli tér 3.)

1960.11.01.-1961.06.30. között MTA Műszaki Fizikai Kutatóintézetében laboráns (V. kerület Budapest, Mar­tinelli tér 3.)

1961.07.01.-1961.08.31. között  MTA Kémiai-Szerkezeti Kutató Laboratóriumában laboráns

1961.11.27.-1977.03.04. között a Hírközlési Kutató Intézet Személyzeti Osztályán műszerész (II. kerület Budapest, Gábor Áron utca 65-67.)

Szabadidő:

2025 Visegrád, Lepence Völgy, Holló utca 2. szám alatti telek és hétvégi ház.

Kedvenc gyümölcse a grapefruit volt. Szerette a hremzlit (tocsni, röszti), a csirkepörköltet, a tejlevest borssal meghintve és a saját kakaós kevert tésztáját. Egész életében a gyomrára panaszkodott, kb. 13 éves korában kaphatta a gyomorfekélyt, melyet idősebb korában Salvus-vízzel gyógyított.

Sok szeretet kaptam tőle (t.i.: a szerző), melyet azonban nehezen fejezett ki, Nagyapám által kialakított visszafogott természete miatt. Soha nem tanult meg hibátlanul magyarul beszélni, a nyelvtan, amit használt minimálisan visszatükrözte a kárpátaljai „ruszin” és (szerintem) haszid (vagy jiddis ?) nyelvtant. Ő valójában egy ki nem bontakozott „jiddise mame” volt. Túl hamar ment el, talán dédunokáit is élvezhette volna, ha combnyaktörése nem következik be.